Polska
kontakt@mamprawnika.pl

Baza wiedzy

poszukujemy najlepszych rozwiązań.

MAMPRAWNIKA.PL

FORMULARZE I WNIOSKI

Przykłady wypełnionych wzorów pism dotyczących wsparcia wraz z omówieniem

Formularze ZUS

Wnioski o wsparcie

Wzory dokumentów

Sposób wypełniania

MAMPRAWNIKA.PL

OPRACOWANIA I ANALIZY

Autorami są radcowie prawni i adwokaci współpracujący z Serwisem

Zmiany w przepisach

Restrukturyzacja

Upadłość

Praktyczne uwagi

MAMPRAWNIKA.PL

ALERTY PRAWNE

Dotyczące nowych zmian w obowiązujących przepisach, aktualnych komunikatów rządowych, planowanych działań Państwa związanych z zapobieganiem epidemii

Komunikaty

Planowane działania

Terminy wniosków

Komentarze

SZYBKI SKRÓT:
ODPOWIEDZI NA NAJPOPULARNIEJSZE PYTANIA (AKTUALIZOWANE)


Co obejmuje zwolnienie ze składek ZUS?
W chwili obecnej dotyczy to wszystkich składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za maksymalnie trzy miesiące: marzec, kwiecień i maj 2020 roku. Skorzystanie ze zwolnienia nie wyłącza obowiązku terminowego złożenia druku ZUS DRA. Składki, z których opłacenia zwolniono płatnika, zostają pokryte z budżetu państwa.

Swiadczenie postojowe dla samozatrudnionych
Wynosi 2080 zł i przysługuje samozatrudnionemu, którego przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Dofinansowanie na wynagrodzenia pracowników
W wypadku pracodawców zatrudniających od 1 do 9 pracowników z dofinansowania można pokryć maksymalnie 50% wynagrodzenia (do wysokości 1300 zł). Wnioski rozpoznaje Wojewódzki Urząd Pracy.

Ile wynosi limit przychodu?
15 681 zł, która stanowi 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 roku.

Czy obniżenie wymiaru czasu pracy w czasie epidemii wymaga zmiany umowy?
Wymiar czasu pracy stanowi element umowy o pracę i jego zmiana powoduje konieczność zmiany umowy o pracę. Obniżenie wymiaru czasu pracy może nastąpić maksymalnie do 1/2 etatu.

Maksymalna kwota pożyczki z Urzędu Pracy
W wysokości do 5 000 zł na okres najbliższych 12 miesięcy na bieżącą spłatę zobowiązań w ramach prowadzonej działalności. Przy utrzymaniu stanu zatrudnienia z dnia 29 lutego 2020 roku przez okres 3 miesięcy będzie można starać się o jej umorzenie wraz z należnymi odsetkami. W innym wypadku spłata powinna nastąpić po upływie roku z oprocentowaniem 0,0525%.